L2 armband 6 spor

Foreliggende oppfinnelse vedrorer en fastgjorende anordning av armbandstype. N rmere bestemt angar oppfinnelsen en festemekanisme for armbandstype for frigjorbart a feste endene av et armbandstypepunkt til hverandre for a sikre gjenstanden pa en lem eller rundt en b rers hals.

Armband type elementer slitt av folk pa deres lemmer eller rundt halsen har en tendens til a losne seg og bli tapt. Dette skjer hyppigst under en eller annen type fysisk aktivitet hos brukeren, slik at han eller hun beveger armene eller benene som en slik enhet kan bli festet pa. Brukeren er saledes ikke klar over tapet av varen for han eller hun er pa et annet sted pa en annen tid. Det er da vanskelig, om ikke umulig, a hente det tapte elementet, for eksempel et armband av enhver type, inkludert smykker, kostymsmykker, identifikasjonsobjekt, et kjede av noe slag eller lignende.

Hovedformalet med oppfinnelsen er a tilveiebringe en fastgjorende anordning av armbandstype for a sikre en gjenstand pa en lem som for eksempel en arm eller et ben eller rundt en b rers hals pa en mate hvor gjenstanden ikke vil losnes nar som helst med mindre brukeren forsettlig fjerner den.

En hensikt med oppfinnelsen er a tilveiebringe en fastgjorende anordning av armbandstype av enkel konstruksjon, som er billig i produksjon og brukes av alle med innretning og bekvemmelighet for a sikre en gjenstand pa en lem eller rundt halsen og for a fjerne slik gjenstand fra lemmen eller fra nakken.

Et annet formal med oppfinnelsen er a tilveiebringe en fastgjorende anordning av armbandstype for frigjorbart a feste endene av et armbandstypepunkt til hverandre, hvilken festeanordning ikke kan bli forkastet mens den b res pa en lem eller rundt halsen uten spesifikk manipulering derav.

Enda et annet formal med oppfinnelsen er a tilveiebringe en fastgjorende anordning av armbandstype som effektivt og palitelig fungerer for a sikre et armbandstypepunkt til en lem som for eksempel et handled eller en ankel eller rundt halsen av en b rer , uten fare for utilsiktet tap.

KORT SAMMENDRAG AV OPPFINNELSEN:

I henhold til oppfinnelsen har en armbandstype innretning for frigjorbart a feste endene av et armbandstypepunkt til hverandre for a sikre gjenstanden rundt en del av legemet slik som pa en lem eller rundt en b rers hals har forste og andre motsatte ender og omfatter et forste festedel som er svingbart festet til den forste enden av et armbandstypestykke og har en hovedsakelig halvcirkelformet stottedel av en forutbestemt diameter. En fangstpinne festes til stottedelen og strekker seg vesentlig diametralt derover. Det forste festeelementet har et sentralt plan gjennom og en akse i planet. Tappen er i sentralplanet.

Et andre festeorgan er svingbart festet til den andre enden av armbandstypeposten og har et hovedsakelig sf risk krokelement. Krokelementet har en diameter som er mindre enn den forutbestemte diameter og et spor dannet i det vesentlige radialt deri for opptak av tappen til det forste festedel. Det andre festeelementet har et sentralt plan derigjennom og en akse i planet. Spalten strekker seg i et plan som ligger i en forutbestemt vinkel med sentralplanet og apner mot elementet. Det andre festemidlet pa en b rers legeme er svingbart i forhold til gjenstanden til en innforings- og fjerningsposisjon hvor planet av spalten til det andre festeelementet er i det vesentlige vinkelrett pa midtplanet til det forste festeelementet hvorved krokelementet er bevegelbart inn i og ut av stottedelen av det forste festedel med tappen pa det forste festeelementet samtidig flyttet inn i og ut av sperren til krokdelen. Det andre festemidlet er videre forsynt i forhold til gjenstanden i en sikker stilling hvor gjenstanden normalt b res pa den delen av b rerens legeme og hvori de sentrale planene til det forste og det andre festemidlet er hovedsakelig parallelle og spalten av det andre festemidlet strekker seg i den forutbestemte vinkel med sentralplanet til det forste festedel, hvorved delen av krokelementet mellom planet vinkelrett pa det sentrale planet av det andre festedel og slissens plan hindrer fjerning av krokelement fra stiften og dermed sikre gjenstanden rundt den delen av brukerens kropp.

Det forste festeelement har en lengde og avstand motstaende lengderender, en indre overflate tilstotende delen av b rerens kropp og en ytre overflate pa avstand fra og vesentlig parallell med den indre overflate. Sentralplanet er like langt mellom indre og ytre overflater og strekker seg gjennom lengdeendene.

Det andre festemidlet har en lengde og avstand motstaende lengderender, en indre overflate som er n rliggende delen av b rerens legeme og en ytre overflate som er anbrakt fra og vesentlig parallell med den indre overflate. Sentralplanet er like langt mellom indre og ytre overflater og strekker seg gjennom lengdeendene og sentrum av krokelementet.

Den forhandsbestemte vinkelen er ca. 45 °.

Armbandstypen er fortrinnsvis et armbands armband.

KORT BESKRIVELSE AV TEGNINGEN:

For at oppfinnelsen lett kan gjennomfores, vil det na bli beskrevet under henvisning til tegningen, hvor:

FIG. 1 er et snitt av en utforelsesform av armbandstype-fastgjoringsanordningen ifolge oppfinnelsen festet til et armband;

FIG. 2 er et snitt tatt langs linjene II-II, i fig. 1;

FIG. 3 er et snitt, delvis forstorret og delvis i snitt, av utforelsen i fig. 1 i posisjon for a feste armbandets ender til hverandre;

FIG. 4 viser i storre malestokk, delvis skrastilt og delvis i snitt, av utforelsen i fig. 1 i sikringsposisjon;

FIG. 5 er et snittriss tatt langs linjene V-V i fig. 4; og.

FIG. 6 er et snittriss tatt langs linjene VI-VI, i fig. 4.

Pa figurene er de samme komponenter identifisert med de samme henvisningstallene.

DETALJERT BESKRIVELSE AV OPPFINNELSEN:

Armaturtypebestemmelsesinnretningen ifolge oppfinnelsen er for losbar festing av endene av et armbandstypepunkt som for eksempel et armband av hvilken som helst type, innbefattende armband av smykker, kostymsmykker, et identifikasjonsarmband og lignende til hverandre for a Sikre gjenstanden rundt eller pa en del av kroppen, som pa en lem eller rundt en brukerens hals. For illustrasjonsformal er et armband 1 vist pa fig. 1 til 4 og 6 og er festet til et lem, for eksempel et handled 2, av en b rer i fig. 4 og 5. Armbandet 1 er vist pa plass for sikring av endene derav pa handleddet 2 i fig. 3. Armbandet 1 har en forste ende 3 (figur 1 til 4 og 6) og en andre motsatt ende 4 (figur 1 til 4).

Armaturtypefesteanordningen ifolge oppfinnelsen omfatter et forste festedel 5 svingbart festet til den forste enden 3 av armbandet 1. Det forste festedel 5 har en hovedsakelig halvcirkelformet stottedel 6 med forhandsbestemt diameter D (figur 5 og 6) og en fangstpinne 7 (figur 1 og 3 til 6). Fangstappen 7 er festet til stottedelen 6 og strekker seg hovedsakelig diametralt derover. Det forste festedel 5 har et sentralt plan 8 derigennem (figur 2 og 3) og en akse 9 i planet (figur 1). Tappen 7 er i sentralplanet 8.

Et andre festedel 10 er svingbart festet til den andre enden 4 av armbandet 1. Det andre festedel 10 har et hovedsakelig sf risk krokelement 11 med en diameter d (figur 1) som er mindre enn den forutbestemte diameter D av b redelen 6 av det forste festemidlet 5. En spalte 12 (figurene 2 til 6) dannes hovedsakelig radialt i krokdelen 11 for opptak av tappen 7 pa det forste festedel 5.

Det andre festeelementet 10 har et sentralt plan 13 derigjennom (figurene 2 og 3) og en akse 14 (figur 1) i planet. Sporet 12 strekker seg i et plan som er skranet i en forutbestemt vinkel A med sentralplanet 13 og apner mot armbandet 1, som vist pa fig. 3.

Det andre festemidlet 10 pa b rerens lemmer eller handledd er svingbart rundt en svingtapp 15 av armbandet (figur 3 og 4) til en innforings- og fjerningsstilling vist i figur. 3, hvor planet 16 av spalten 12 i det andre festeelementet er i det vesentlige vinkelrett pa det sentrale planet 8 av det forste festeelement 5. I en slik stilling er krokdelen 11 bevegelig inn i og ut av stottedelen 6 av det forste festemidlet 5 med tappen 7 av det forste festemidlet blir samtidig beveget inn i og ut av spalten 12 pa krokelementet.

Det andre festedel 10 er videre svingbart i forhold til armbandet, rundt armbandets svingtapp 15, til en sikker stilling, vist pa fig. 4, 5 og 6, hvor armbandet normalt b res pa benets ben eller handledd 2. I den sikre stilling er de sentrale planene 8 og 13 i henholdsvis de forste og andre festedelene 5 og 10 i det vesentlige parallelle, som vist pa fig. 4. I den sikre stilling strekker spalten 12 til det andre festemidlet 10 ved den forutbestemte vinkel A med sentralplanet 8 til det forste festedel 5, hvorved delen 17 (figur 4 og 5) av krokdelen 11 mellom et plan 18 (fig. 4) vinkelrett pa sentralplanet 13 i det andre festeelementet 10, og sporet 16 av sporet forhindrer fjerning av krokelementet fra tappen 7 og derved fastgjor armbandet rundt b rerens lemmer.

Det forste festedel 5 har en lengde L1 og avstand motstaende lengderender 19 og 20, en indre overflate 21 n r b rerens lemmer 2 og en ytre overflate 22 som er anbrakt i mellom og i hovedsak parallell med den indre overflate 21 som vist i FIG. 3. Sentralplanet 8 av det forste festedel 5 er like langt mellom de indre og ytre overflater 21 og 22 og strekker seg gjennom lengdeendene 19 og 20.

Det andre festeelementet 10 har en lengde L2 og avstand mot motstaende lengderender 23 og 24, en indre overflate 25 n r b rerens lemmer 2 og en ytre overflate 26 som er anbrakt i mellom og i hovedsak parallell med den indre overflate 25, som vist i FIG. 3. Sentralplanet 13 i det andre festemidlet 10 er like langt mellom de indre og ytre overflater 25 og 26 og strekker seg gjennom lengderenderne 23 og 24 og midten 27 av krokdelen 11 (figur 3).

Den forutbestemte vinkelen A av spalten 12 i forhold til sentralplanet 13 i det andre festeorganet 10 er ca. 135 ° eller omtrent 45 °, avhengig av om armbandet strekker seg som vist pa fig. 2 med den forste enden 3 til venstre og den andre enden 4 til hoyre eller i motsatt posisjon, med den andre enden til venstre og den forste enden til hoyre.

Selv om oppfinnelsen er blitt beskrevet ved hjelp av et spesifikt eksempel og i en bestemt utforelsesform, onsker jeg ikke a v re begrenset dertil, for apenbare modifikasjoner vil forekomme for fagfolk uten a avvike fra oppfinnelsens og omfangets oppfinnelse.


Hilsener! Ønsker du å spille i det største kasinoet? Vi forbereder det for deg. Prøv her nå!